Privacy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Vette B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dat betekent onder andere dat:
- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. 
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

- wij u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij uw recht respecteren om uw persoonsegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Vette B.V.  is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens
Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in de deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW-gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
E-mailadres
Betalingsgegevens
Orderhistorie

Afhandelen bestelling:
Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.

Afhandelen betaalverkeer:
Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.

Communicatie: 
Om de communicatie omtrent uw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.

Uitvoering wettelijke plicht: 
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

Fraudepreventie:
Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens. Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van uw bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. 

Contact:
Wij bieden de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals e-mail, telefoon). U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.

Publicatie:
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Cookies:
Wij maken geen gebruik van cookies.

Beveiliging:

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen:
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

Websites van derden:
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens:
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:

Vette B.V. / Arbo Veiligheidscentrum Nederland

Diamantlaan 67 

2132 WV Hoofddorp

Telefoon: 023-5541070

WhatsApp: 06-17146063

E-mail: verkoop@avn-ned.com